Wat u als ouder moet weten

Gaat uw kind naar BSO  Dribbel Actief? Dan vindt u hier alle praktische zaken, leefregels en dingen die handig zijn om als ouder te weten. Wij vragen u dit even aandachtig door te lezen en hiermee rekening te houden.

Wennen

Ieder kind reageert weer anders op een nieuwe omgeving en nieuwe mensen.
Daarom is wennen erg fijn en belangrijk voor kinderen. Tijdens de wenperiode leert uw kind de omgeving kennen en maakt het contact met de andere kinderen en bouwt uw kind een band op met de pedagogisch medewerkers.Tijdens het plaatsingsgesprek wordt er overlegd wanneer uw kind kan komen om te wennen. Wanneer uw kind is geplaatst bij de buitenschoolse opvang mag het twee dagdelen wennen.
Als uw kind doorstroomt vanuit de peuterspeelzaal naar de buitenschoolse opvang zal uw kind af en toe mogen komen en kennismaken. Het wennen is kosteloos.

Wat geeft u mee

Tijdens de naschoolse opvang eten wij samen met de kinderen een tussendoortje. Dit hoeft niet meegebracht te worden. Tijdens vakantieopvang en/of studiedagen geeft u uw kind alleen een (gezond) lunchpakket mee Wij zorgen voor drinken en tussendoortjes. Koeken (ook Liga), knijpfruit, cheez dippers worden niet op prijs gesteld. Uw kind krijgt van ons melk of water.

Kleding

Kinderen spelen het liefst op de grond, met zand/ water, ze klimmen en rennen. Kleed het kind daarom het liefst in makkelijke, niet te warme kleding.  We dragen in de klas geen schoenen. De kinderen mogen sloffen meenemen, maar ze mogen ook op hun sokken in de klas lopen.

Buiten spelen

De kinderen spelen zoveel mogelijk buiten, ook bij regen! Regenlaarzen zijn dan handig. We hebben een prachtig eigen plein, afgeschermd van verkeer. Een mooie plek, midden in de duinen, waar regelmatig onze eigen “huisherten” bij het hek komen kijken.

Vakantieopvang

Vakantie, een geweldige periode voor kinderen met veel vrije tijd en speelplezier, voor ouders een periode waarin goede opvang lastig te vinden is. Daarom biedt BSO Dribbel Actief vakantieopvang aan voor kinderen van alle scholen uit Zandvoort. Bij vakantieopvang gaat het om vrije tijd voor de kinderen met een uitdagend extra activiteitenprogramma. Ze kunnen spelen, lezen of gewoon dat doen waar ze zin in hebben. Er is volop speelgoed en handenarbeid materiaal. Ook is er een plek waar de kinderen rustig kunnen zitten. De groep heeft gekwalificeerde leiding, er is tijd en aandacht voor alle kinderen.Het is mogelijk in de 12 weken schoolvakantie, alsmede alle bijzondere vrije schooldagen af te nemen.
Bijzondere vrije schooldagen zijn alleen de studiedagen die jaarlijks door de Oranje Nassauschool vastgesteld worden.

Als uw kind ziek is

Als uw kind hangerig is, onlangs heeft overgegeven of andere symptomen van ziekte vertoont, houd hem of haar dan thuis. Wilt u uw kind in geval van ziekte dan afmelden via de mail marja@peuterspeelzaal-dribbel.nl of even bellen of whatsappen naar juf Marja 06-22874761.

Extra dagen

Als er incidenteel extra opvang nodig is kunt u een extra dagdeel aanvragen bij juf Marja. Extra opvang is alleen mogelijk als de groepsgrootte het toelaat. Het tarief voor een extra dagdeel is 8,50 per uur. Dit bedrag zal dan verrekend worden op uw maandfactuur.

Plaatsingsovereenkomst

Er zal voor de plaatsing een plaatsingsovereenkomst gemaakt worden voor de duur tot aan het einde van groep 2 van jullie kind (met een eventuele opzegtermijn van 1 maand).  In deze overeenkomst staan de maandelijks afgenomen uren en hiermee kunnen jullie kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze overeenkomst dient (digitaal) ondertekend te worden.

Ophalen kinderen

Wij halen de kinderen om 14.45 uur op uit de klas van de Oranje Nassauschool.  Het programma is dan vervolgens:

14.45-15.00 uur:  ophalen kinderen

15.00-15.30 uur:  samen wat eten en drinken, bespreken van de dag

15.30-17.00 uur: start programma (soms buiten, in de klas of in de gymzaal)

17.00-18.00 uur: ophalen kinderen

We bieden activiteiten aan die zich niet alleen in de klas afspelen. We hebben iedere dag de gymzaal tot onze beschikking en huren  vakleerkrachten in om hier lessen te verzorgen. Meerdere keren per jaar worden er dans/sport workshops door externe partijen gegeven. Zoals jullie van Dribbel gewend zijn zullen we zorgen voor genoeg begeleiding op de groep. Natuurlijk (ook op zijn “Dribbels”) zijn er ook veel activiteiten buiten de school. Dat zal na schooltijd (in verband met de korte tijd) soms lastig zijn, maar in de vakantie-opvang gaan we natuurlijk veel op pad naar de duinen en naar het strand. De natuur rondom Zandvoort is mooi genoeg om avontuurlijke activiteiten te beleven!!

Toestemming foto’s

Tijdens de activiteiten op de BSO maken wij foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden soms op de website en/of Facebook geplaatst. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij hierop  een foto van uw kind publiceren, laat ons dit dan weten. Indien wij geen reactie van u ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar maakt.

Aansprakelijkheid

Voor eventueel meegebracht speelgoed en/of het zoek raken, beschadigen van kleding kan BSO Dribbel Actief niet aansprakelijk worden gesteld. De uren dat uw kind aanwezig is bij Dribbel is uw kind aanvullend WA verzekerd.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peutergroepen, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang, staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Onze locatie voldoet aan de kwaliteitseisen. De inspectierapporten en het registratienummer van BSO Dribbel Actief kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Leidster-kind ratio

BSO Dribbel Actief voldoet altijd aan de in de Wet vastgestelde leidster-kindratio. Dit betekent maximaal 20 kinderen met minimaal 2 leidsters of 10 kinderen met 1 leidster. De kinderen worden opgevangen in vaste stamgroepen met altijd dezelfde PM’ers op dezelfde dagdelen.

Pedagogisch coach

Om het kind centraal te stellen krijgt iedere pedagogisch medewerker kinderen van de eigen groep toegewezen als mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders, collega’s en overdracht naar school. Tijdens het intakegesprek wordt meegedeeld wie de mentor van uw kind is. Vast aanspreekpunt is te allen tijde M. Spierieus-Brugman, de eigenaar van BSO Dribbel Actief. De pedagogisch coach wordt ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen te begeleiden. Vanuit haar expertise heft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting de professionele hulpverlening.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk
Door inzet van een pedagogisch coach wordt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk gestimuleerd. Een pedagogisch coach zal de medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. De pedagogisch coach stimuleert pedagogisch medewerkers effectief en begeleid hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan hierbij breeder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch coach heeft ook een taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. De pedagogisch coach is HBO-opgeleid. Van alle medewerkers is een Verklaring omtrent Gedrag aanwezig (VOG). Stagiaires worden altijd boventallig op de groepen ingezet en ook van hen wordt een VOG verlangd.

Veiligheid & gezondheid

Het beleidsplan  Veiligheid en Gezondheid en het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Covid-19 staat op deze site onder “Beleid, protocollen en inspectierapport”.

Pedagogiek

Het pedagogisch handelen en de werkwijze van BSO Dribbel Actief staat beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan en een aantal protocollen. Het Pedagogisch Beleidsplan is herzien in juni 2021 en staat  op deze site onder “Beleid en protocollen”.

Dribbelpost

Alle ouders worden voor elke vakantie (oktober, december, februari, mei en juli) per mail via een Dribbelpost op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, nieuwtjes en weetjes over de BSO. Kijk voor foto’s en blogs van alle activiteiten ook bij “Blogs en “Beeldgalerij”.

Als het niet goed gaat

Onze pedagogisch medewerksters zijn deskundigen op het gebied van het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Als de leidsters zich zorgen maken over uw kind, zullen zij u uitnodigen voor een oudergesprek om dit met u  te bespreken. We kunnen dan gezamenlijk afspraken maken over hoe we het kind het beste kunnen ondersteunen. Uiteraard blijft u als ouder altijd eind verantwoordelijk, maar onze pedagogische medewerksters zullen u waar mogelijk adviseren.

Voertaal Nederlands

Bij BSO Dribbel Actief wordt met de ouders en de kinderen Nederlands gesproken. Bij plaatsing is het altijd mogelijk het gesprek in het Engels of Duits te voeren.